Dokumenty szkolne

 • Statut NSP 47 pobierz
 • Kalendarz roku szkolnego pobierz
 • Dzwonki NSP → pobierz
 • Ceremoniał szkolny z wykorzystaniem sztandaru   pobierz
 • Godziny i miejsca posiłków pobierz
 • Upoważnienie odbioru ucznia ze szkoły / kl. 0-3 → pobierz
 • Zgoda na samodzielne opuszczanie szkoły przez dziecko → pobierz
 • Karta wyjść ucznia ze szkoły / kl. 0-3  → pobierz
 • Karta wyjść ucznia ze szkoły / kl. 4-8  → pobierz
 • Basen - oświadczenie rodzic→ pobierz
 • Basen - godziny wyjazdów i powrotów kl. 0-3 pobierz
 • Godziny pracy dyrekcji → pobierz
 • Dyżury dla rodziców  pobierz
 • Konsultacje przedmiotowe → pobierz
 • Przygotowania do konkursów, olimpiad i certyfikatów pobierz
 • Zasady edukacji biernej pobierz
 • Program profilaktyczno-wychowawczy  pobierz 
 • Spis podręczników → pobierz
 • Spis lektur → pobierz
 • Pomocnik w pakowaniu walizki małego podróżnika na zieloną szkołę → pobierz

Indywidualny tryb uczenia

 • zarządzenie ws. wdrożenia Indywidualnego Trybu Uczenia dla uczniów zakwalifikowanych do 2. i 3. etapów konkursów kuratoryjnych i olimpiad przedmiotowych / tematycznych, dających uprawnienia laureata konkursów kuratoryjnych  → pobierz

Ocenianie

 • Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowanie i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów / ZWO  → pobierz
 • Punktowy system oceniania z zachowania → pobierz

Procedury i regulaminy

 • Regulamin Zielonej Szkoły → pobierz
 • Procedury i regulaminy NSP 47 → pobierz
 • Regulamin korzystania z boiska szkolnego  pobierz
 • Procedura postępowania wobec osób przebywających na terenie Fundacji Primus  pobierz
 • Procedury interwencyjno-wspierające w sytuacjach kryzysowych w szkole oraz wspierania uczniów, uczennic, nauczycieli, nauczycielek i rodziców  pobierz
 • Regulamin dwójek klasowych  pobierz

Kodeks ucznia NSP 47 

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie 2023/2024

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia zgodnie z wymogami MEN i KNF.

Przedstawione oferty, w naszej ocenie, są optymalne spośród nam zaprezentowanych. Poniżej zamieszczamy informacje przesłane przez ubezpieczycieli. Nie ma obowiązku korzystania z przedstawionych ofert - rodzic ma możliwość zawarcia umowy z dowolnie wybranym ubezpieczycielem.

 

Ubezpieczenie 2022/2023