Spis treści

REKRUTACJA - rok szkolny 2019/2020

ODDZIAŁY OGÓLNE 

W klasach ogólnych oferujemy 6 godzin języka angielskiego, w tym jedna konwersacji z native speakerem. Podział na grupy językowe ze względu na stopień zaawansowania, sposób oraz tempo uczenia się języka obcego (liczba godzin taka sama jak w klasie dwujęzycznej).

Do programu nauczania, dodana zostaje 1 godzina przeznaczona na pracę metodą projektów zależności od zainteresowań uczniów:

  • humanistyczno-historyczny z elementami sztuki (muzyka / plastyka)
  • przyrodniczo-doświadczalny (biologia / chemia / geografia)
  • matematyczno-fizyczny
  • informatyczny z programowaniem 

Projekty będą realizowane w systemie klasowo-lekcyjnym w mniejszych zespołach, w ramach klas równoległych.

ODDZIAŁY DWUJĘZYCZNE

Oddziały dwujęzyczne nie będą tworzyły grup językowych z innymi klasami, tylko w ramach oddziału będą dzielone na 2 grupy dziewięcioosobowe bez stopniowania poziomu. zaawansowania.

Język angielski :

  • wiedza o literaturze, kulturze, geografii obszarów anglojęzycznych
  • konwersacje z języka angielskiego,
  • ćwiczenie struktur gramatycznych i semantycznych związanych z tematyką realizowaną na przedmiotach realizowanych dwujęzycznie.

Przedmioty realizowane dwujęzycznie:

  • biologia,
  • historia,
  • matematyka (30% do 70% udziału języka angielskiego w lekcji).