Prezydium Rady Fundacji Primus zaprasza na posiedzenie Rady Fundacji w dniu 19 czerwca (środa) 2024 roku o godz. 19:00 w budynku szkoły (aula). 
 
W porządku obrad, oprócz kwestii formalnych, znajduje się wystąpienie Dyrektora szkół, Krzysztofa Adamowicza, który podsumuje mijający rok szkolny oraz przedstawi założenia dotyczące kolejnego roku szkolnego. Następnie Prezes Zarządu, Agnieszka Rychlicka, podsumuje działania bieżące oraz przedstawi założenia dotyczące przyszłych działań. W porządku obrad znalazły się także złożony na poprzednim posiedzeniu Rady Fundacji wniosek o zmianę w Statucie Fundacji Primus wraz z projektem uchwały oraz dyskusja dotycząca ankiety przeprowadzonej wśród rodziców NSP.

 

 

Rada Fundacji jest najważniejszym organem fundacji.

W jej skład wchodzą osoby fizyczne, które dokonały wpłaty na cele statutowe fundacji w wysokości co najmniej 20 000 zł oraz złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady, a następnie podjęta została uchwała Rady Fundacji aprobująca członkostwo danej osoby w Radzie.

Rada Fundacji działa na podstawie statutu Fundacji i Regulaminu Posiedzeń.


Zgodnie z treścią §5 pkt.12 Statutu Fundacji „Członka Rady Fundacji zawiadamia się o posiedzeniach Rady Fundacji pocztą elektroniczną za pomocą e-maila wysłanego na podany przez niego adres e-mail w deklaracji członkowskiej lub zgłoszony przez niego w pisemnym oświadczeniu w Biurze Zarządu Fundacji. Każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony do złożenia Zarządowi Fundacji pisemnego oświadczenia z żądaniem zawiadamiania go o posiedzeniach Rady Fundacji listem poleconym.

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. administratorem danych osobowych jest Fundacja Primus w Warszawie, ul. Pułkownika Zoltána Baló 1, (01-793) Warszawa,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod0001@zontekiwspolnicy.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania członkostwa w Radzie Fundacji,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,   
  8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Lista członków Rady Fundacji dostępna po zalogowaniu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.