Rada Fundacji jest najważniejszym organem fundacji.

W jej skład wchodzą osoby fizyczne, które dokonały wpłaty na cele statutowe fundacji w wysokości co najmniej 20 000 zł oraz złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady, a następnie podjęta została uchwała Rady Fundacji aprobująca członkostwo danej osoby w Radzie.

Rada Fundacji działa na podstawie statutu Fundacji i Regulaminu Posiedzeń.

 

Zgodnie z treścią §5 pkt.12 Statutu Fundacji „Członka Rady Fundacji zawiadamia się o posiedzeniach Rady Fundacji pocztą elektroniczną za pomocą e-maila wysłanego na podany przez niego adres e-mail w deklaracji członkowskiej lub zgłoszony przez niego w pisemnym oświadczeniu w Biurze Zarządu Fundacji. Każdy członek Rady Fundacji jest uprawniony do złożenia Zarządowi Fundacji pisemnego oświadczenia z żądaniem zawiadamiania go o posiedzeniach Rady Fundacji listem poleconym.

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Fundacja Primus w Warszawie, ul. Pułkownika Zoltána Baló 1, (01-793) Warszawa,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod0001@zontekiwspolnicy.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania członkostwa w Radzie Fundacji,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,   

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

 

Lista Członków Rady Fundacji, dostępna po zalogowaniu

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.