Rada Fundacji jest najważniejszym organem fundacji.

W jej skład wchodzą osoby fizyczne, które dokonały wpłaty na cele statutowe fundacji w wysokości co najmniej 10 000 zł oraz złożyły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do aktywnego uczestnictwa w pracach Rady, a następnie podjęta została uchwała Rady Fundacji aprobująca członkostwo danej osoby w Radzie.

Rada Fundacji działa na podstawie statutu Fundacji i Regulaminu Posiedzeń.

 

 

Członków Rady Fundacji zachęcamy do skorzystania z możliwości rezygnacji z otrzymywania zawiadomień o posiedzeniach drogą listowną na rzecz zawiadomień drogą mailową (§5 pkt. 11 statutu Fundacji). Oświadczenie można złożyć osobiście w biurze zarządu lub e-mailem zarzad@primus.com.pl.

 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Fundacja Primus w Warszawie, ul. Pułkownika Zoltána Baló 1, (01-793) Warszawa,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod0001@zontekiwspolnicy.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania członkostwa w Radzie Fundacji,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,   

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

 

Pismo Prezydium Rady Fundacji z 4 września 2017 czytaj więcej

Lista Członków Rady Fundacji, dostępna po zalogowaniu

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.