Spis treści

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 1. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15-stu, natomiast dzieci do lat 7-miu tylko pod opieką nauczyciela lub opiekuna.

 2. Uczniowie przed pierwszym wejściem na teren placu zabaw muszą być zapoznani z regulaminem.

 3. Uczniowie w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 4. W trakcie przerw uczniowie mogą korzystać z placu zabaw tylko podczas dyżuru nauczycielskiego.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i korzystania z placu zabaw zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

 • wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem placu zabaw: rowerów, rolek, deskorolek itp.

 • wchodzenia na ogrodzenie.

 • niszczenia sprzętu i nawierzchni bezpiecznej.

 • zaśmiecania.

 • wprowadzania zwierząt.

 • korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

6.  W trosce o bezpieczeństwo uczniów niedopuszczalne jest:

 • siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek.

 • huśtanie się na stojąco.

 • wchodzenie na szczytowe elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.

7.  Wszyscy użytkownicy Placu Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia.
 

Załącznik do Regulaminu korzystania z placu zabaw

(dla nauczycieli NSP 47)

 1. Nauczyciele przebywający na placu zabaw zobowiązani są, do egzekwowania od uczniów wszystkich punktów zawartych w regulaminie.
 2. Nauczyciele korzystający z placu zabaw w godzinach porannych zobligowani są do sprawdzenia stanu placu zabaw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości zgłaszają to niezwłocznie administracji (do godz. 16), natomiast po godzinie 16:00 - kierownikowi świetlicy.
 3. Nauczyciele przebywajacy na placu zabaw aktywnie pełnią dyżur opiekuńczy nad dziećmi.