Spis treści

 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziału do piątku w godz.1230-1740.  

Nasza świetlica to przede wszystkim:

 • wychowawcy z pasją,

 • twórcze zajęcia,

 • miła i bezpieczna atmosfera,

 • indywidualne podejście do każdego dziecka,

 • bogato wyposażone dwie przestronne sale,

 • wyjście na duży plac zabaw,

 • cykliczne imprezy, np. andrzejki, bal karnawałowy, Festiwal Talentów...

Telefon: 22 648-28-54 wew. 27


REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica jest naszym drugim domem, wszyscy o nią dbamy, aby była ładna i czysta. 

 2. Wyposażenie świetlicy jest naszą wspólną własnością i wszyscy o nie dbamy jak o swoje własne.

 3. Jesteśmy dla siebie grzeczni i koleżeńscy, pomagamy sobie nawzajem.

 4. Mamy prawo do spokojnego odrabiania lekcji.

 5. Aktywnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych.

 6. Swoje zadania podporządkowujemy zadaniom większości - głos rozstrzygający ma wychowawca świetlicy.

 7. Nie opuszczamy świetlicy bez zgody wychowawcy.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 1. Z urządzeń na placu zabaw mogą korzystać dzieci i młodzież do lat 15-stu, natomiast dzieci do lat 7-miu tylko pod opieką nauczyciela lub opiekuna.

 2. Uczniowie przed pierwszym wejściem na teren placu zabaw muszą być zapoznani z regulaminem.

 3. Uczniowie w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką nauczyciela.

 4. W trakcie przerw uczniowie mogą korzystać z placu zabaw tylko podczas dyżuru nauczycielskiego.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i korzystania z placu zabaw zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:

 • wprowadzania i użytkowania sprzętu sportowego niezgodnego z przeznaczeniem placu zabaw: rowerów, rolek, deskorolek itp.

 • wchodzenia na ogrodzenie.

 • niszczenia sprzętu i nawierzchni bezpiecznej.

 • zaśmiecania.

 • wprowadzania zwierząt.

 • korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

6.  W trosce o bezpieczeństwo uczniów niedopuszczalne jest:

 • siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek.

 • huśtanie się na stojąco.

 • wchodzenie na szczytowe elementy konstrukcji urządzeń zabawowych.

7.  Wszyscy użytkownicy Placu Zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia.
 

Załącznik do Regulaminu korzystania z placu zabaw

(dla nauczycieli NSP 47)

 1. Nauczyciele przebywający na placu zabaw zobowiązani są, do egzekwowania od uczniów wszystkich punktów zawartych w regulaminie.
 2. Nauczyciele korzystający z placu zabaw w godzinach porannych zobligowani są do sprawdzenia stanu placu zabaw. W przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości zgłaszają to niezwłocznie administracji (do godz. 16), natomiast po godzinie 16:00 - kierownikowi świetlicy.
 3. Nauczyciele przebywajacy na placu zabaw aktywnie pełnią dyżur opiekuńczy nad dziećmi.

DRODZY RODZICE!

 Funkcje świetlicy szkolnej NSP 47 realizowane są w trzech płaszczyznach:

1. opiekuńczej,

2. wychowawczej,

3. dydaktycznej.

Najważniejszą z nich jest opieka nad uczniami. Realizowana jest poprzez zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć popołudniowych. W ramach opieki zwracamy szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie zabaw na świetlicy, na terenie przed i poza nią.

Kolejną bardzo istotną jest funkcja wychowawcza. Tutaj głównym naszym celem jest wdrażanie uczniów do zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej. Na świetlicy są prowadzone liczne pogadanki o następującej tematyce:

 • bezpieczna i zgodna zabawa w grupie;

 • umiejętność poszanowania innego zdania rówieśnika;

 • wyrabianie pozytywnych wartości moralnych poprzez: przyjaźń, uczciwość, szacunek, prawdomówność, życzliwość;

 • dbałość o sprzęt i wyposażenie świetlicy;

 • poszanowanie własności społecznej i prywatnej.

Dydaktyczna funkcja skupia się na pomocy w odrabianiu pracy domowej. Szczególną pomocą są objęci tutaj uczniowie, którzy mają trudności z zakresu zdobywanej wiedzy.

We wszystkich ww. płaszczyznach naszej pracy staramy się czynnie współpracować z wychowawcami klas rozwiązując na bieżąco pojawiające się problemy. Nie ukrywamy, że bardzo cenimy sobie również współpracę z rodzicami naszych uczniów. Ich cenne wskazówki, są często wytyczną do dalszej pracy z dziećmi.

W bieżącym roku szkolnym będą organizowane na świetlicy w ramach zajęć popołudniowych konkursy tematyczne i imprezy szkolne. Informacje o nich będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej świetlicy oraz gazetce informacyjnej przy świetlicy. Zapraszamy do współpracy.

Wychowawcy świetlicy


 

Nasi uczniowie w wolnych chwilach z wielką pasją oddają się zajęciom artystycznym...

 

... a także i twórczości literackiej. Oto jeden z wierszy :

Nikt się w świetlicy nie nudzi,

nawet pierwszak mały.

Każdy tam na swój temat

zbiera duże pochwały!

 

Jest też podwórko świetliczane,

tam także się nie nudzimy,

bo na świeżym powietrzu

bawić się lubimy!

 

Jest tam bardzo kolorowo,

na ścianach rysunki wiszą,

są takie ładne, że

dzieci się chętnie na nich podpiszą.

 

Ten wiersz w świetlicy pisałem,

bardzo lubię to robić,

a po lekcjach szybko

do niej przychodzić.

                                        Łukasz G.