x

Regulamin Centrum Mulitmedialnego Szkół Fundacji "PRIMUS"

 

 

 

1.Przed biblioteką znajduje się dystrybutor płynu dezynfekującego. Każdy uczeń przed wejściem do biblioteki musi zdezynfekować swoje dłonie.

1. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

2. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. 

3. Korzystanie z komputerów w Centrum Multimedialnym   jest potwierdzeniem znajomości i zobowiązaniem się do   ścisłego przestrzegania Regulaminu Centrum Multimedialnego.        

4. Pierwszeństwo w korzystania z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny. 

5. Wykorzystanie Centrum Multimedialnego w celach innych niż praca domowa lub przygotowanie do zajęć jest niedopuszczalne nawet w przypadku wolnych stanowisk.

6. Z komputerów mogą korzystać jednocześnie tylko dwie osoby, zachowując odstęp 1 wolnego komputera. Osoby pracujące przy komputerze muszą mieć zasłonięte usta i nos. Po opuszczeniu stanowiska, każdorazowo będzie ono dezynfekowane środkami bakteriobójczymi. 

7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą. 

8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. 

9. Przy każdym stanowisku może znajdować się w maksymalnie 1 osoba pracująca w ciszy. 

10. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usuną z dysku oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki. 

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. 

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawić w szatni, a torby, teczki itp.

w przeznaczonym do tego miejscu. 

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera. 

14. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela – bibliotekarza. 

15. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik.

Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. 

 

  Zabrania się:

  1. Wykorzystywania komputerów   do prowadzenia gier oraz odwiedzania wszelkich portali społecznościowych. 

  2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już  istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. 

  3. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

  4. Głośnych rozmów(także przez telefon) oraz słuchania głośno muzyki.