Jedną z najbardziej innowacyjnych form nauczania języka obcego jest nauczanie dwujęzyczne (ang. Content and Language Integrated Learning (CLIL), w języku polskim oznacza „zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe”), które polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno

w języku ojczystym, jak i obcym.

   

Szkoły przeważnie same decydują, które przedmioty będą nauczane dwujęzycznie. W szkołach średnich kilkunastu krajów nauczanie w języku obcym dotyczy przede wszystkim przedmiotów ścisłych oraz nauk społecznych. W niektórych przypadkach język obcy pojawia się również na lekcjach przedmiotów artystycznych oraz podczas zajęć sportowych.

   

W Polsce nauczanie dwujęzyczne (rozporządzenie MENiSz 12.02.02 z póź. zm. 01.09.09). można realizować (§ 5 ust.1, 2) w zakresie wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oprócz języka polskiego, części historii dotyczącej historii Polski i geografii Polski oraz drugiego języka obcego.

   

Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznie obejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnienia społeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego.

   

Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskim i w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego (zwykle nauczanie w języku obcym stanowi 50% czasu zajęć).