x

Regulamin Centrum Mulitmedialnego Szkół Fundacji "PRIMUS"

 

 

 

1. Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

 

2. Z komputerów można korzystać jedynie

za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

 

3. Korzystanie z komputerów w Centrum Multimedialnym   jest potwierdzeniem znajomości

i zobowiązaniem się do   ścisłego przestrzegania Regulaminu Centrum Multimedialnego

 

4. Pierszeństwo w korzystania z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.

 

5. Wykorzystanie Centrum Mulitimedialnego

w celach innych niż praca domowa lub przygotowanie do zajęć jest niedopuszczalne nawet w przypadku wolnych stanowisk.

 

6. Komputer numer 1 jest zarezerwowany

dla nauczycieli.

 

7. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomośc jego obsługi

i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.

 

8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz.

 

9. Przy każdym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.

 

10. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usuną z dysku oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.

 

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

 

12. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawić w szatni, a torby, teczki itp.

w przeznaczonym do tego miejscu.

 

13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

 

14. Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela - bibliotekarza

 

15. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik.

Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

X

 

  Zabrania się:

 

x

  1. Wykorzystywania komputerów   do prowadzenia gier oraz odwiedzania wszelkich portali społecznościowych.

 

2. Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już   istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

 

3. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.