REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH


 1. Każdy słuchacz, który pragnie zapisać się na kurs wyższy aniżeli początkujący musi napisać test wstępny a następnie umówić się na spotkanie z metodykiem szkoły, w celu zakwalifikowania się do grupy na stosownym poziomie. W ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć słuchacz lub lektor uczący słuchacza może poprosić o zmianę grupy, jeśli okaże się, że poziom jest nieodpowiedni.

 2. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby słuchaczy, zostaną zaproponowane zajęcia w innej grupie, na tym samym poziomie lub  zwrot wpłaconej sumy.

 3. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie jest zaliczenie materiału z niższego poziomu z wynikiem minimum 60% punktów z przewidzianych w programie testów, testów śródsemestralnych i testów końcowych.

 4. Szkoła umożliwi słuchaczom zakup kompletu podręczników niezbędnych do nauki z 10% zniżką. Słuchacz zobowiązany jest zaopatrzyć się w  podręcznik w ciągu 2 pierwszych tygodni trwania kursu.

 5. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia, systematycznego uczestnictwa i aktywnego udziału w lekcjach, do wypełniania poleceń nauczyciela oraz odrabiania prac domowych.

 6. Słuchacz zobowiązany jest do punktualnego uiszczania opłat za kurs,  zgodnie z podanym przez Szkołę harmonogramem płatności. Słuchacz może skorzystać z 5% rabatu w przypadku uiszczenia pełnej opłaty przed rozpoczęciem kursu.

 7. Niespełnianie powyższych zaleceń, brak zaangażowania w pracę na lekcji, nie przestrzeganie norm zachowania, utrudnianie pracy grupie może skutkować skreśleniem z listy słuchaczy. Wówczas  zostaną  zwrócone pieniądze tylko za  pozostałe, niewykorzystane lekcje.

 8. W przypadku zaistnienia nieporozumień z lektorem prowadzącym zajęcia w danej grupie, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt kierownikowi szkoły, który podejmie kroki zmierzające do poprawy sytuacji. Jeśli podjęte kroki nie zmienią sytuacji i 2/3 grupy wyrazi na piśmie życzenie zmiany lektora, dyrektor podejmie odpowiednie kroki.

 9. Uczeń szkoły zobowiązany jest dbać o mienie szkoły. W razie zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do szkoły, słuchacz zobowiązany jest do zwrócenia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego sprzętu.

 10. Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku choroby lektora i niemożności znalezienia zastępstwa. Zajęcia takie zostaną odpracowane w terminie dogodnym dla wszystkich uczestników kursu.

 11. Harmonogram zajęć w Szkole Językowej będzie zgodny z harmonogramem funkcjonowania szkół w województwie mazowieckim, w zakresie dni wolnych od zajęć, przerw świątecznych czy ferii. Szczegółowe informacje będą zawsze podane słuchaczom z odpowiednim wyprzedzeniem.

 12. W przypadku konieczności odwołania lekcji indywidualnej, słuchacz zobowiązany jest powiadomić Szkołę drogą mailową lub telefoniczną, z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. W przypadku niedotrzymania terminu zawiadomienia,  Słuchacz zobowiązany jest pokryć koszt tych zajęć.

 13. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w trakcie zajęć. Prosimy Rodziców o zapewnienie odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby przypilnowania dziecka.

 14. O rezygnacji z kursu należy poinformować sekretariat Szkoły Językowej   drogą pisemną. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Za jej termin końcowy przyjmuje się dzień następujący 30 dnia od daty pisemnego wypowiedzenia umowy.