Ważna wiadomość dla abslwentów ❗️❗️❗️

Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego będzie możliwy w sekretariacie szkół Fundacji Primus od 5 lipca br. (tego dnia w godz. popołudniowych) do 12 lipca br. (w godz. 9-15). Odbiór powinien być osobisty lub przez upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią.

Jeśli ktoś nie zdąży odebrać świadectwa w podanych dniach, kolejny termin na odebranie świadectw będzie w dn. 8-12 sierpnia br.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2022 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.

Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.