Prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły opinii poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym specjalistycznych, o specyficznych trudnościach w uczeniu się do dnia 15 października 2015 r.

Aby możliwe było ustalenie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia Sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, opinia musi być aktualna oraz zawierać stosowny zapis dotyczący egzaminów zewnętrznych. Musi być wydana po ukończeniu przez dziecko III klasy szkoły podstawowej.

Zespół psychologiczno – pedagogiczny NSP nr 47

Opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy*, przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego.” (Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2015 r.)

*ustawa o systemie oświaty