Kwalifikacja do grup i poziomowanie w przypadku języka angielskiego odbywa się na podstawie dwóch testów po pierwszym etapie kształcenia, czyli po trzeciej klasie szkoły podstawowej. Uczniowie kończący klasę 3 obowiązkowo przystępują do testów w czerwcu i w pierwszym tygodniu września. Test pierwszy oparty jest na materiale zrealizowanym w klasach 1-3 i sprawdza wiedzę i umiejętności językowe , które uczeń nabył w toku nauki w klasach 1-3. Test drugi ma na celu sprawdzenie kompetencji językowych dziecka i jego pamięci długotrwałej.

W przypadku jeśli dziecko nie przystąpi do testów odpowiednio do 30 czerwca i 10 września napisze je w innym terminie, a do czasu ich napisania zostanie tymczasowo przydzielone przez zespół rekrutacyjny do jednej z grup.

Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli języka angielskiego zespół rekrutacyjny, który na podstawie wyników obu testów decyduje o przydziale do grupy. W klasie czwartej, po pierwszym sprawdzianie i miesiącu obserwacji zespół może zdecydować o przeniesieniu do innej grupy. Decyzje zespołu rekrutacyjnego są ostateczne.

W klasach 4-6 uczniowie piszą 2 testy, po pierwszym i drugim semestrze. Zespół rekrutacyjny może zdecydować o zmianie grupy po pierwszym semestrze lub od kolejnego roku szkolnego biorąc pod uwagę ocenę semestralną ucznia, wynik testu semestralnego, oceny ze sprawdzianów i kartkówek oraz opinie nauczycieli uczących.

Nauczyciele języka angielskiego


Informujemy, że w zakładce DLA UCZNIÓW → PRZEDMIOTY → JĘZYK ANGIELSKI zostały opublikowane "Standardy nauczania języka angielskiego po I i II etapie kształcenia".