Spis treści

 

do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i KLASY 1 

na rok szkolny 2021/2022


Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami, aby ułatwić rodzicom zapoznanie się ze specyfiką szkoły i zapewnić dobre przygotowanie do nauki, proponuje Państwu warsztaty adaptacyjne. 

Warsztaty nie są obowiązkowym elementem procesu rekrutacji, ale będzie nam miło gościć kandydatów wraz z rodzicami. Wszystkie warsztaty będą odbywać się o godz. 1000 w salach lekcyjnych.

Na warsztatach dzieci będą miały możliwość pobawić się w grupach (10-osobowe), a rodzice będą mogli porozmawiać o przygotowaniu swoich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Zapisy na warsztaty odbywają się w Sekretariacie Szkoły do środy poprzedzającej sobotni warsztat, w miarę dostępnych miejsc. 

O uczestnictwie w warsztacie decyduje dokonanie opłaty, zaksięgowanej najpóźniej do środy, przed terminem warsztatu. Brak wpłaty decyduje o skreśleniu z listy uczestników.

Uczestnictwo w warsztatach nie gwarantuje przyjęcia do szkoły podstawowej kandydata, ale jest ważnym elementem w przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia edukacji.


 

TERMINY WARSZATÓW ADAPTACYJNYCH 

 

 • 23 października 2021 roku, godz. 10:00 - 12:00

 • 27 listopada 2021 roku, godz. 10:00 - 12:00 

 • 15 stycznia 2022 roku, godz. 10:00 - 12:00 

 • 19 lutego 2022 roku, godz. 10:00 -12:00, "Egzamin Maluszka"

 

 

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS 0-1

 

 • 24 lutego 2022 roku, godz. 12:00

  • wyniki zakodowane na stronie internetowej naszej szkoły 

 

PODPISYWANIE UMÓW OŚWIATOWYCH DLA KANDYDATÓW DO KLAS 0-1
 • do 4 marca 2022 roku w Biurze Zarządu Fundacji "Primus"


Regulamin rekrutacji uczniów do klas 0-1
 1. Za organizację i przebieg rekrutacji odpowiada komisja, którą powołuje i której przewodniczy dyrekcja NSP nr 47.

 2. Termin rekrutacji do nowotworzonych klas podawany jest do publicznej wiadomości w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej od połowy września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym kandydat rozpocznie naukę. Rodzic kandydata osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły zgłasza dziecko na warsztaty rekrutacyjne.

 3. Harmonogram warsztatów dla kandydatów oraz spotkań dla rodziców zostaje zamieszczony na stronie szkoły do końca września roku szkolnego właściwego dla danej rekrutacji.

 4. Warunkiem przystąpienia do warsztatów rekrutacyjnych jest przedstawienie dowodu wpłaty, najpóźniej w dniu spotkania.

 5. Dyrekcja szkoły organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów, w czasie którego prezentowana jest historia szkoły, jej program, założenia wychowawcze oraz codzienny dzień pracy ucznia.

 6. W czasie testu rekrutacyjnego sprawdzane są umiejętności dzieci z zakresu wiedzy ogólnej przewidzianej dla etapu rozwoju dziecka rozpoczynającego edukację w szkole oraz predyspozycje do podjęcia nauki w klasie O i w klasie 1.

 7. Warunkiem przyjęcia do NSP nr 47 jest uzyskanie przez kandydata odpowiedniej ilości punktów w teście rekrutacyjnym. 

 8. Listę dzieci przyjętych oraz listę rezerwową ustala komisja rekrutacyjna w składzie:

  • dyrektor lub wicedyrektor szkoły I etapu kształcenia

  • psycholog szkolny

  • pedagog szkolny

  • przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przygotowania przedszkolnego

 9. Zakodowana lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz zakodowana lista rezerwowa podawane są do publicznej wiadomości w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną.

 10. Arkusz testu rekrutacyjnego stanowi własność NSP nr 47 i jego treść chroniona jest stosownymi przepisami prawa.

 11. Nabór do istniejących klas odbywa się w miarę zwalniania się miejsc. Rodzic kandydata, zgłasza dziecko osobiście lub telefonicznie na listę rezerwową w sekretariacie szkoły.

 12. W poczet uczniów NSP nr 47 przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskają kolejne najwyższe wyniki, aż do wyczerpania się wolnych miejsc.

 13. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają kandydaci, których rodzeństwo jest na liście uczniów NSP nr 47 lub NLO z oddziałami gimnazjalnymi Fundacji Primus oraz kandydaci, którzy uczestniczyli w warsztatach.

 14. Kryterium fakultatywnym może być przynależność płciowa kandydata, ze względu na chęć kompletowanie zespołów klasowych w równej liczbie z dziewcząt i chłopców (w miarę możliwości).

 15. Jeśli rodzice zakwalifikowanego kandydata zrezygnują z miejsca w szkole, o przyjęciu na jego miejsce innego dziecka decyduje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę listę rezerwową.

 16. Rodzice kandydatów wnoszą ustaloną opłatę związaną z postępowaniem kwalifika­cyjnym.

 17. Warunkiem przystąpienia do warsztatów rekrutacyjnych jest przedstawienie dowodu wpłaty, najpóźniej w dniu spotkania.

 18. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych wpłacają (w kasie szkoły lub przelewem bankowym na konto Fundacji „Primus”) ustalone wpisowe oraz zawierają umowę oświatową w określonym przez komisję rekrutacyjną terminie.

 19. Niepodpisanie umowy oświatowej oraz brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z nauki dziecka w NSP nr 47.

 20. Celem ułatwienia zapoznania się z ofertą i specyfiką szkoły organizowane są warsztaty dla kandydatów mające na celu:

  • poznanie szkoły i jej pracowników przez dzieci oraz rodziców,

  • zapoznanie dzieci i rodziców z programem pracy szkoły,

  • nawiązanie przyjaznych relacji między rówieśnikami, naukę pracy w grupie,

  • poznanie uzdolnień i umiejętności dzieci.

 21. Uczestnictwo w warsztatach nie jest obowiązkowe.

 22. Sprawy nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja rekrutacyjna, w której głosem decydującym dysponuje dyrektor NSP nr 47.


ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE, czyli tzw. ZERÓWKA, w naszej szkole to wspaniała możliwość wszechstronnego przygotowania dziecka do życia szkolnego, wykorzystująca ich mechanizmy rozwojowe oraz predyspozycje indywidualne. 

Zapewniamy:
 • przygotowanie edukacyjne najwyższej klasy specjalistów, z dużym doświadczeniem i doskonałą opinią na rynku edukacyjnym;
 • bezpieczne środowisko w nowoczesnej szkole;
 • 22 godz. przygotowania przedszkolnego z wychowawcą klasy;
 • 2 godz. zajęć dodatkowych z wychowawcą klasy, zależności od potrzeb zespołu klasowego, np.: rozszerzające lub uzupełniające materiał nauczania;
 • program języka angielskiego dostosowany do edukacji przedszkolnej, 6 godzin tygodniowo:
  • nauka języka angielskiego w oparciu o autorski program gier i zabaw (4 godziny),
  • zintegrowane zajęcia programowe prowadzone przez nauczyciela języka angielskiego (1 godzina),
  • zajęcia z native speakerem (1 godzina);
 • zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (4 godz.), w tym:
  • 1 godz. gimnastyki korekcyjnej
  • 1 godz. zajęć pływackich;
 • kodowanie na dywanie (1 godzina);
 • tematyczne wycieczki i wyjścia pozaszkolne realizujące program nauczania;
 • urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań w ramach czesnego;
 • zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci i uwzględniające indywidualne diety;
 • opiekę w świetlicy po zajęciach obowiązkowych do godz. 1730;
  • po godz. 1730 - opieka płatna

KLASY 1 w PRIMUSIE  to wspaniała możliwość wszechstronnego rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka.

Zapewniamy:

 • bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko w nowoczesnej szkole;
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, z dużym doświadczeniem i doskonałą opinią na rynku edukacyjnym;
  • 16 godz. edukacji wczesnoszkolnej;
  • 2 godz. edukacji artystycznej (ed. plastycznej i ed. muzycznej);
  • 1 godz. edukacji europejskiej;
  • 1 godzina "Matematyki w działaniu czyli jak obudzić Olbrzyma"
  • 2 godz. zajęć dodatkowych z wychowawcą klasy, zależności od potrzeb zespołu klasowego, np.: rozszerzające lub uzupełniające materiał nauczania;
  • autorski program języka angielskiego skorelowany z edukacją wczesnoszkolną (5 godz.), w tym 1 godz. zajęć z native speakerem;
  • 1 godz. edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim;
  • 1 godz. edukacji informatycznej;
  • zajęcia z wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (4 godz.), w tym:
   • 1 godz. gimnastyki korekcyjnej
   • 1 godz. zajęć pływackich;
 • tematyczne wycieczki i wyjścia pozaszkolne realizujące program nauczania;
 • urozmaiconą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań w ramach czesnego;
 • zbilansowane posiłki, dostosowane do potrzeb dzieci i uwzględniające indywidualne diety;
 • opiekę w świetlicy po zajęciach obowiązkowych do godz. 1730;
  • po godz. 1730 - opieka płatna.