Spis treści

 

Ocenianie kształtujące pozwala:

 

  • określić cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia;
  • ustalić wraz z uczniami kryteria sukcesu / oceniania;
  • stosować efektywną informację zwrotną;
  • rozróżnić funkcje oceny sumującej i kształtującej;
  • budować atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami;
  • formułować pytania kluczowe, zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję;
  • wprowadzać samoocenę i ocenę koleżeńską.