WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO EGZAMINU POBIERZ

 

 Jedną z najbardziej innowacyjnychform nauczania języka obcego jest nauczanie dwujęzyczne (ang. CLIL –Contentand Language Integrated Learning, co w języku polskim oznacza „zintegrowanenauczanie przedmiotowo-językowe”). Nauczanie dwujęzyczne polega na nauczaniuposzczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym, jak i obcym.

 

Szkoły przeważnie same decydują, które przedmiotybędą nauczane dwujęzycznie. W szkołach średnich kilkunastu krajów nauczanie wjęzyku obcym dotyczy przede wszystkim przedmiotów ścisłych oraz naukspołecznych. W niektórych przypadkach język obcy pojawia się również nalekcjach przedmiotów artystycznych oraz podczas zajęć sportowych.

 

W Polsce nauczanie dwujęzyczne (rozporządzenie MENiSz 12.02.02 z póź. zm. 01.09.09). można realizować (§ 5 us.1, 2) w zakresiewszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oprócz języka polskiego, częścihistorii dotyczącej historii Polski i geografii Polski oraz drugiego językaobcego.

 

Zakres treści przedmiotów nauczanych dwujęzycznieobejmuje także zagadnienia z zakresu historii i kultury oraz zagadnieniaspołeczno-ekonomiczne związane z krajami danego obszaru językowego.

 

Proporcje zajęć z danego przedmiotu w języku polskimi w języku obcym ustala nauczyciel przedmiotu nauczanego dwujęzycznie,uwzględniając poziom umiejętności uczniów w zakresie języka obcego ( zwyklenauczanie w języku obcym stanowi 50% czasu zajęć).

 

W oddziałach dwujęzycznych nauczanie języka obcegonowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, odbywa się w wymiarze od 15do 18 godzin tygodniowo w ciągu trzech lat gimnazjum.