EGZAMIN GIMNAZJALNY

Częstotliwość zajęć:

 • dwa razy w tygodniu po 90 minut  
 • 36 spotkań  w semestrze,
 • lub raz w tygodniu po 180  minut
 • 18 spotkań w soboty od października do marca
 • grupy maksymalnie 8 osobowe

Cele kursu:

 • gruntowne powtórzenie gramatyki i słownictwa z 15 obszarów tematycznych, które stanowią podstawę zadań egzaminacyjnych;
 • zapoznanie i oswojenie uczniów z formatem egzaminu;
 • opanowanie przez słuchaczy strategii egzaminacyjnych;
 • stałe monitorowanie postępów w przygotowaniach do egzaminu poprzez udział w próbnych egzaminach.

STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

1.    Odbiór testu słuchanego
     Uczeń:

 1. określa główną myśl tekstu
 2. określa kontekst sytuacyjny
 3. stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje , wyszukuje lub selekcjonuje informacje

2.    Odbiór tekstu czytanego
     Uczeń:

 1. określa główną myśl tekstu
 2. określa główną myśl poszczególnych części tekstu
 3. stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje lub selekcjonuje informacje
 4. określa intencje nadawcy tekstu
 5. określa kontekst sytuacyjny
 6. rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

3.    Reagowanie językowe
    Uczeń:

 1. właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy
 2. rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji
 3. przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polski, lub treści przedstawione w materiale ikonograficznym i wyraża je w języku obcym.


I
EGZAMIN MATURALNY
 

Częstotliwość zajęć:

 

 • dwa razy w tygodniu po 90 minut 
 • 36 spotkań  w ramach kursu,
 • lub raz w tygodniu po 180  minut
 • 18 spotkań w soboty od października do marca
 • grupy maksymalnie 8 osobowe

 

Cele kursu:

 • gruntowne powtórzenie gramatyki i słownictwa z 15 obszarów tematycznych, które stanowią podstawę zadań egzaminacyjnych;
 • zapoznanie i oswojenie uczniów z formatem egzaminu;
 • opanowanie przez słuchaczy strategii egzaminacyjnych;
 • stałe monitorowanie postępów w przygotowaniach do egzaminu poprzez udział w próbnych egzaminach.FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH  (FCE)

Częstotliwość zajęć:

 • dwa razy w tygodniu po 90 minut
 • 60 lekcji w semestrze, 120 w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8 osobowe


Cele kursu:

 • utrwalenie i poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa;
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie, mówienie)
 • zapoznanie uczniów z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami ich rozwiązywania.

W ramach kursu słuchacze poznają następujące typy zadań i nabywają następujące umiejętności:

Sprawność czytania i znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych (Use of English) (1 godzina 15 minut)
Słuchacze rozwijają umiejętność stosowania wiedzy o języku wykonując różnorodne zadania.
Rozumienie głównej myśli tekstu
Wyszukiwanie w tekście szczegółowych informacji
Analiza organizacji tekstu, rejestru, struktury tekstu

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiedziami wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie zmodyfikowanego tekstu otwartego zawierającego 8 luk
Część 3 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiednią formą wyrazu z danej rodziny wyrazów
Część 4 – parafraza 6 zdań w oparciu o podane słowo kluczowe.
Część 5 - odpowiedź na 6 pytań wielokrotnego  wyboru do tekstu
Część 6 - przyporządkowanie 6  zdań do odpowiedniego fragmentu tekstu
Część 3 - dopasowywanie 10 zdań do jednego z kilku tekstów.

Sprawność pisania – (1 godzina 20 minut)
Słuchacze zapoznają się z następującymi typami wypowiedzi pisemnych:
artykuł, opowiadanie, recenzja, e-mail, list formalny, list nieformalny. Poznają cechy charakterystyczne dla każdego typu wypowiedzi, jego organizacji, stylu, środków stylistycznych.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 – obowiązkowy esej zawierający 140-190 słów
Część 2  - napisanie artykułu, listu/wiadomości email,  raportu lub recenzji  na jeden z trzech przedstawionych tematów (140-190 słów).  

Słuchanie (40 minut)
Słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia szczegółów, ogólnej myśli tekstu, stylu, nastroju.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 - dopasowywanie podanych zdań do serii 8 krótkich, niepowiązanych ze sobą wypowiedzi lub fragmentów wypowiedzi
Część 2 - uzupełnianie zdań informacjami na podstawie słuchanego tekstu
Część 3 - 5 krótkich powiązanych ze sobą monologów z pięcioma zestawami odpowiedzi wielokrotnego wyboru.
Część 4 – wywiad lub rozmowa pomiędzy dwoma osobami  z 7 pytaniami wielokrotnego wyboru.

Mówienie (14 minut)
Słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w języku angielskim, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, interaktywnego użycia języka w codziennych sytuacjach.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 - krótkie przedstawienie się, swoich zainteresowań, hobby itd
Część 2 - wypowiedź 1-minutowa na podstawie zdjęć, obrazków (porównywanie, kontrastowanie, wyrażanie opinii)
Część 3 - rozmowa z partnerem - wspólne rozwiązanie zadania (proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji, wyrażanie opinii)
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na temat zadania w części 3.

CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (C1)

Częstotliwość zajęć:

 • dwa razy w tygodniu po 90 minut
 • 60 lekcji w semestrze, 120 w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8 osobowe


Cele kursu:

 • utrwalenie i poszerzenie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa;
 • rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu czytanego, rozumienie tekstu słuchanego, pisanie, mówienie)
 • zapoznanie uczniów z wszystkimi typami zadań egzaminacyjnych oraz technikami ich rozwiązywania.

W ramach kursu słuchacze poznają następujące typy zadań i nabywają następujące umiejętności:

Sprawność czytania i znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych (Use of English) (1 godzina 30 minut)
Słuchacze rozwijają umiejętność stosowania wiedzy o języku wykonując różnorodne zadania.
Rozumienie głównej myśli tekstu
Wyszukiwanie w tekście szczegółowych informacji
Analiza organizacji tekstu, rejestru, struktury tekstu

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiedziami wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie zmodyfikowanego tekstu otwartego zawierającego 8 luk
Część 3 - uzupełnianie 8 luk w tekście odpowiednią formą wyrazu z danej rodziny wyrazów
Część 4 – parafraza 6 zdań w oparciu o podane słowo kluczowe.
Część 5 - odpowiedź na 6 pytań wielokrotnego  wyboru do tekstu
Część 6 – sześć krótkich tekstów wraz z 4 pytaniami wielokrotnego wyboru
Część 7 – wstawianie 6 paragrafów w luki w tekście, 7 paragraf jako dystraktor
Część 3 - dopasowywanie 10 pytań  do jednego lub kilku tekstów.

Sprawność pisania – (1 godzina 30 minut)
Słuchacze zapoznają się z następującymi typami wypowiedzi pisemnych:
artykuł, opowiadanie, recenzja, raport, propozycja. Poznają cechy charakterystyczne dla każdego typu wypowiedzi, jego organizacji, stylu, środków stylistycznych.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 – obowiązkowy esej zawierający 220-260 słów
Część 2  - napisanie, listu,  propozycje, raportu lub recenzji  na jeden z trzech przedstawionych tematów (220-260 słów).  

Słuchanie (40 minut)
Słuchacze rozwijają umiejętność rozumienia szczegółów, ogólnej myśli tekstu, stylu, nastroju.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 – trzy krótkie fragmenty dialogów, do każdego z nich dwa pytania wielokrotnego wyboru
Część 2 - uzupełnianie tekstu  informacjami na podstawie słuchanego tekstu
Część 3 – sześć pytań wielokrotnego wyboru do dłuższego tekstu.
Część 4 – 5 krótkich wypowiedzi na różne tematy z 10 pytaniami wielokrotnego wyboru.

Mówienie (14 minut)
Słuchacze doskonalą umiejętność komunikowania się w języku angielskim, zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, interaktywnego użycia języka w codziennych sytuacjach.

Typowe zadania egzaminacyjne:
Część 1 – krótka rozmowa egzaminatora z każdym kandydatem
Część 2 - wypowiedź 1-minutowa każdego z kandydatów na podstawie zdjęć, obrazków (porównywanie, kontrastowanie, wyrażanie opinii) do której drugi kandydat musi się ustosunkować
Część 3 - rozmowa z partnerem - wspólne rozwiązanie zadania (proponowanie, przyjmowanie propozycji, odrzucanie propozycji, wyrażanie opinii)
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na temat zadania w części 3.