REGULAMIN KURSÓW JĘZYKOWYCH

 1. Każdy słuchacz, który pragnie zapisać się na kurs wyższy aniżeli początkujący musi napisać test wstępny a następnie umówić się na spotkanie z metodykiem szkoły, w celu zakwalifikowania się do grupy na stosownym poziomie. W ciągu 2 pierwszych tygodni zajęć słuchacz lub lektor uczący słuchacza może poprosić o zmianę grupy, jeśli okaże się, że poziom jest nieodpowiedni.
 2. W przypadku, gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu nie wystarczającej liczby słuchaczy, zostaną zaproponowane zajęcia w innej grupie, na tym samym poziomie lub  zwrot wpłaconej sumy.
 3. Warunkiem kontynuacji nauki na kursie o wyższym poziomie jest zaliczenie materiału z niższego poziomu z wynikiem minimum 60% punktów z przewidzianych w programie testów, testów śród-semestralnych i testów końcowych.
 4. Szkoła umożliwi słuchaczom zakup kompletu podręczników niezbędnych do nauki z 10% zniżką. Słuchacz zobowiązany jest zaopatrzyć się w  podręcznik w ciągu 2 pierwszych tygodni trwania kursu.
 5. Słuchacze zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia, systematycznego uczestnictwa i aktywnego udziału w lekcjach, do wypełniania poleceń nauczyciela oraz odrabiania prac domowych.
 6. Słuchacz zobowiązany jest do punktualnego uiszczania opłat za kurs,  zgodnie z podanym przez Szkołę harmonogramem płatności. Słuchacz może skorzystać z 5% rabatu w przypadku uiszczenia pełnej opłaty przed rozpoczęciem kursu.
 7. Nie spełnianie powyższych zaleceń, brak zaangażowania w pracę na lekcji, nie przestrzeganie norm zachowania, utrudnianie pracy grupie może skutkować skreśleniem z listy słuchaczy. Wówczas  zostaną  zwrócone pieniądze tylko za  pozostałe, niewykorzystane lekcje.
 8. W przypadku zaistnienia nieporozumień z lektorem prowadzącym zajęcia w danej grupie, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt kierownikowi szkoły, który podejmie kroki zmierzające do poprawy sytuacji. Jeśli podjęte kroki nie zmienią sytuacji i 2/3 grupy wyrazi na piśmie życzenie zmiany lektora, dyrektor podejmie odpowiednie kroki.
 9. Uczeń szkoły zobowiązany jest dbać o mienie szkoły. W razie zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do szkoły, słuchacz zobowiązany jest do zwrócenia kosztów naprawy lub odkupienia zniszczonego sprzętu.
 10. Szkoła zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku choroby lektora i niemożności znalezienia zastępstwa. Zajęcia takie zostaną odpracowane w terminie dogodnym dla wszystkich uczestników kursu.
 11. Harmonogram zajęć w Szkole Językowej będzie zgodny z harmonogramem funkcjonowania szkół w województwie mazowieckim, w zakresie dni wolnych od zajęć, przerw świątecznych czy ferii. Szczegółowe informacje będą zawsze podane słuchaczom z odpowiednim wyprzedzeniem.
 12. W przypadku konieczności odwołania lekcji indywidualnej, słuchacz zobowiązany jest powiadomić Szkołę drogą mailową lub telefoniczną, z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym. W przypadku nie dotrzymania terminu zawiadomienia,  Słuchacz zobowiązany jest pokryć koszt tych zajęć.
 13. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie w trakcie zajęć. Prosimy Rodziców o zapewnienie odpowiedniej opieki lub o zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby przypilnowania dziecka.
 14. O rezygnacji z kursu należy poinformować sekretariat Szkoły Językowej   drogą pisemną. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Za jej termin końcowy przyjmuje się dzień następujący  30 dnia od daty pisemnego wypowiedzenia umowy.