Model ucznia NG 9:

  • Lubi się uczyć i zdobywać nowe umiejętności.
  • Jest świadomym Polakiem – Europejczykiem, otwartym na problemy i potrzeby innych.
  • Dba o dobre imię szkoły, jest jej ambasadorem.
  • Poszerza swoją wiedzę, rozwija i pogłębia swoje zainteresowania.
  • Zna i rozwija swoje mocne strony, pracuje nad słabymi.
  • Prowadzi i propaguje zdrowy tryb życia, dba o swoją sprawność fizyczną, bezpieczeństwo swoje i innych.
  • Potrafi przewidzieć i ponosić konsekwencje swoich działań, jest prawdomówny i sprawiedliwy.
  • W grupie działa zgodnie z obowiązującymi zasadami, szanuje poglądy innych, jest tolerancyjny.
  • Cechuje go postawa prospołeczna: chętnie włącza się w działania na rzecz potrzebujących.
  • Zna i respektuje obowiązujące w szkole zarządzenia i regulaminy, w tym: Statut, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, WSO.