Dla przedszkolaków

naszym głównym celem jest  uwrażliwienie dziecka na język angielski spotykany w życiu codziennym i wykształcenie zachowań sprzyjających przyswajaniu języka, a także wytworzenie podstawowej kompetencji komunikacyjnej.

Częstotliwość zajęć:

 • dwa razy w tygodniu po 45 minut
 • 32 lekcje w semestrze, 64 w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8 osobowe


W  pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym:

 • rozwijamy  u dzieci poczucie własnej wartości i wiarę  we własne możliwości językowe;
 • wykorzystujemy autentyczne materiały  językowe w postaci piosenek, bajek, rymowanek, historyjek  w języku obcym;
 • zapewniamy  maksimum kontaktu z językiem obcym w klasie poprzez stosowanie Classroom language i Social language, nauczyciel zwraca się do dzieci w języku obcym;
 • rozwijamy u dzieci ciekawość i otwartość wobec innych kultur.

Metody stosowane w pracy z dziećmi:
Metoda Total Physical Response (TPR) - oparta na rozumieniu i wykonywaniu poleceń nauczyciela. Początkowo uczniowie wypełniają polecenia, na kolejnym etapie są w stanie wydawać polecenia swoim kolegom i koleżankom. W rezultacie dzieci uczą się języka poprzez działanie - w większym stopniu poprzez fizyczne reakcje, niż dzięki werbalnemu powtarzaniu.
Metoda audiowizualna - polega na prezentacji nowego materiału językowego w audio-wizualnym kontekście w celu nabywania poszczególnych sprawności (mówienia, słuchania).
Metoda komunikacyjna - polega na tworzeniu przez nauczyciela sytuacji wymagających komunikowania się uczniów, aby rozwiązać jakieś zadanie czy na przykład uzyskać informację.

English Plus  - dla dzieci z klas I - VI

Częstotliwość zajęć:

 • dwa razy w tygodniu po 60 minut
 • 30 lekcji w semestrze, 60  w roku szkolnym
 • grupy maksymalnie 8-osobowe

W pracy z dziećmi z klas I - VI:

 • korzystamy z podręcznika  jednego z wiodących wydawnictw językowych;
 • w każdym semestrze 5 lekcji poprowadzonych  przez nauczyciela natywnego, aby przyzwyczajać dzieci do kontaktu z natywnymi użytkownikami języka
 • w trakcie kursu rozwijane są wszystkie sprawności tzn. sprawność czytania, pisania, mówienia i rozumienia ze słuchu
 • dodatkowo lektor korzysta z własnych materiałów, które uatrakcyjniają zajęcia a także pozwalają w jak największym stopniu rozwijać sprawność mówienia. 
 • dokładamy starań, aby w trakcie lekcji stwarzać doskonałe warunki dla prawdziwej i naturalnej komunikacji;
 • w trakcie odgrywanych scenek i dialogów uczniowie korzystają z licznych gadżetów i rekwizytów,  jak również gier i pomocy dydaktycznych, aby dzieci przyswajały słownictwo i zwroty leksykalno-gramatyczne w kontekście imitującym realia życia codziennego;
 • zachęcamy dzieci  do udziału w różnorodnych konkursach i projektach;
 • przywiązujemy wagę do stworzenia dzieciom przyjaznego  a zarazem inspirującego środowiska nauki, gdyż takie warunki sprzyjają pełnemu zaangażowaniu się uczniów i szybkiemu przyswajaniu języka.