Regulamin rekrutacji uczniów do NSP 47 Fundacji „Primus"
 1. Za organizację i przebieg rekrutacji odpowiada komisja, którą powołuje i której przewodniczy dyrektor NSP nr 47.
 2. Termin rekrutacji do nowotworzonych klas podawany jest do publicznej wiadomości w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej od połowy września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym kandydat rozpocznie naukę. Rodzic kandydata osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły zgłasza dziecko na spotkanie rekrutacyjne.
 3. Harmonogram spotkań dla rodziców i dzieci zostaje zamieszczony na stronie szkoły do końca września roku szkolnego właściwego dla danej rekrutacji.
 4. Dyrekcja szkoły organizuje spotkanie informacyjne dla rodziców kandydatów, w czasie którego prezentowana jest historia szkoły, jej program, osiągnięcia i założenia wychowawcze oraz codzienny dzień pracy ucznia.
 5. W czasie spotkania rekrutacyjnego sprawdzane są umiejętności dzieci z zakresu wiedzy ogólnej przewidzianej dla etapu rozwoju dziecka rozpoczynającego edukację w szkole oraz predyspozycje do podjęcia nauki.
 6. Warunkiem zostania naszym uczniem jest uzyskanie przez kandydata odpowiedniej ilości punktów w spotkaniu rekrutacyjnym. Kandydat może uzyskać podczas spotkania rekrutacyjnego maksymalnie 150 punktów.
 7. Listę dzieci przyjętych oraz listę rezerwową ustala Komisja Rekrutacyjna - Kwalifikacyjna w składzie:
 • dyrektor lub wicedyrektor Szkoły Podstawowej
 • psycholog szkolny
 • pedagog szkolny
 • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • kierownik świetlicy.
 1. Zakodowana lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły oraz zakodowana lista rezerwowa podawane są do publicznej wiadomości w sekretariacie szkoły lub na szkolnej stronie internetowej w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną.
 1. Rodzice dzieci biorących udział w spotkaniu rekrutacyjnym mają możliwość omówienia wyników testów w indywidualnych rozmowach z psychologiem lub pedagogiem szkolnym. W pierwszej kolejności przyjmowani są rodzice, których dzieci znajdują się na liście głównej, bądź rezerwowej. Zapisy na spotkania indywidualne będą przyjmowane w sekretariacie szkoły od dnia ogłoszenia wyników.
 1. Arkusz rekrutacyjny stanowi własność NSP nr 47 i jego treść chroniona jest stosownymi przepisami praw.
 1. Nabór do istniejących klas odbywa się w miarę zwalniania się miejsc. Rodzic kandydata, zgłasza dziecko osobiście lub telefonicznie na listę rezerwową w sekretariacie szkoły.
 1. W poczet uczniów NSP nr 47 przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskają kolejne najwyższe wyniki, aż do wyczerpania się wolnych miejsc.
 1. Kandydatowi, którego rodzeństwo jest na liście uczniów NSP nr 47 lub NG nr 9 Fundacji „Primus”, z tego tytułu przysługuje dodatkowo 7 pkt., jeżeli zdający należy do rocznika, z którego prowadzony jest nabór.
 1. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów, komisja rekrutacyjna przeprowadza analizę jakościową przeprowadzonego wcześniej badania.
 1. Kryterium fakultatywnym może być przynależność płciowa kandydata, ze względu na chęć kompletowanie zespołów klasowych w równej liczbie z dziewcząt i chłopców (w miarę możliwości).
 1. Jeśli rodzice zakwalifikowanego kandydata zrezygnują z miejsca w szkole, o przyjęciu na jego miejsce innego dziecka decyduje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę listę rezerwową.
 1. Rodzice kandydatów wnoszą ustaloną opłatę związaną z postępowaniem kwalifika­cyjnym.
 1. Warunkiem przystąpienia do warsztatów rekrutacyjnych jest przedstawienie dowodu wpłaty, najpóźniej w dniu spotkania.
 1. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych wpłacają (w kasie szkoły lub przelewem bankowym na konto Fundacji „Primus”) ustalone wpisowe oraz zawierają umowę oświatową w określonym przez komisję rekrutacyjną terminie.
 1. Niepodpisanie umowy oświatowej oraz brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z nauki dziecka w NSP nr 47.
 1. Celem ułatwienia zapoznania się z ofertą i specyfiką szkoły organizowane są warsztaty dla kandydatów mające na celu:
 • poznanie szkoły i jej pracowników przez dzieci oraz rodziców,
 • zapoznanie dzieci i rodziców z programem pracy szkoły,
 • nawiązanie przyjaznych relacji między rówieśnikami, naukę pracy w grupie,
 • poznanie uzdolnień i umiejętności dzieci,
 • udzielenie rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem.
 1. Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, towarzyszą im wykłady dla rodziców kandydatów prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej nr47. Za udział dziecka w każdym z nich przyznajemy 2 pkt, które są doliczane do ogółnej puli punktów po ostatnim spotkaniu rekrutacynym.
 1. Uczestnictwo w warsztatach nie jest obowiązkowe i nie gwarantuje przyjęcia dziecka do naszej szkoły.
 1. Sprawy nieprzewidziane w niniejszym regulaminie rozstrzyga komisja rekrutacyjna, w której głosem decydującym dysponuje dyrektor NSP nr 47.